Dnes má svátek:

Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název
Obec Vlkava

2. Důvod a způsob založení:
Dle zák.č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

3. Organizační struktura: více zde

4. Kontaktní spojeni:
  4.1 Kontaktní poštovní adresa:
  Boleslavská č.p. 147
  294 43 Vlkava
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Boleslavská č.p. 147
  294 43 Vlkava
  4.3 Úřední hodiny:

Úřední hodiny OÚ Vlkava

Podatelna:
PO 7.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 18.00 hod.
ST 7.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
PÁ 7.00 - 11.30 hod. a 12.00 - 14.00 hod.

Starosta:
PO 17.00 až 18.00 hod.

Pracovní doba:
PO 7.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 18.00 hod.
ÚT 7:00 - 11:30 hod. a 12:00 - 14:00 hod.
ST 7.00 - 12.30 hod. a 13.00 - 16.00 hod.
ČT 7:00 - 12:30 hod. a 13:00 - 15:00 hod.
PÁ 7.00 - 11.30 hod. a 12.00 - 14.00 hod.

  4.4 Telefonní čísla:
  +420 326 307 607
  4.5 Číslo faxu:
  není
  4.6 Adresa internetové stránky:
  www.vlkava.e-obec.cz
  4.7 Adresa e-podatelny:
  http://vlkava.e-obec.cz/search.php?rsvelikost=sab&rstext=all-phpRS-all&rstema=13
  4.8. Další elektronické adresy
  e-mail:
  ouvlkava@tiscali.cz

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení:
název banky: Česká spořitelna a.s. Ml.Boleslav; číslo účtu: 483199359/0800
- bezhotovostně na BÚ
- v hotovosti v kanceláři OÚ

6. IČ: 00509001

7. DIČ: Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty
  8.1 Seznamy hlavních dokumentů
  Územní plán obce - dokumety zde
  8.2 Rozpočet: rozpočty obce zde (archiv Úřední desky)
případně rozpočet na aktuální Úřední desce zde

9. Žádosti o informace
Kde získat informace:
- ústní dotaz na Obecním úřadě
- písemný dotaz: na adrese Obecního úřadu; pomocí mailu: ouvlkava@tiscali.cz
- e-podatelna na www.vlkava.e-obec.cz

10. Příjem žádostí a dalších podání:

PODATELNA

11. Opravné prostředky:

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
Stížnost
 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.
Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře:
formuláře zde

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací:
- projednáním na OÚ
- informace na internetu zde

14. Předpisy:
  14.1 Nejdůležitější používané předpisy
  naleznete zde
  14.2 Vydané právní předpisy
  Obecně závazné vyhlášky obce zde

15. Úhrady za poskytování informací
  15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:
  Sazebník úhrad za poskytování informací zde
  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad
  za poskytnutí informací:

  -

16. Zveřejněné smlouvy:


17. Výroční zpráva podle zák. č.106/1999 Sb.


18. Vyžádané informaceProjekt 2021 - Oprava budovy pavilonu MŠ
Projekt 2019 - Oprava budovy za MŠ
Projekt 2018 - Hřiště pro všechny genera
STROMY SVOBODY
1918-2018
Projekt 2017 - Vlkavská dopravní cyklost


Novinky na
na Úřední desce OÚ
Důležita tel. čísla:
150 Hasiči
155 Záchr. služba
158 Policie ČR

Policie ČR, obvodní
oddělení Dobrovice:

974 877 740


şişli

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS. | Editace | Správa webu: Ing. Petr Hanzl | sph.cz